باکس آفیس

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$15M
 • فروش کل $22M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$7.7M
 • فروش کل $10M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$7.2M
 • فروش کل $184M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$6.9M
 • فروش کل $58M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$5.2M
 • فروش کل $20M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.8M
 • فروش کل $17M
 • هفته اکران 8
 • فروش اخرهفته$3.6M
 • فروش کل $186M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$3.3M
 • فروش کل $108M
 • هفته اکران 9
 • فروش اخرهفته$2M
 • فروش کل $281M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.7M
 • فروش کل $2.2M